Tin Nucleus 130m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130m1Sn     50     80     -7      

Tin Nucleus 130m1Sn Layered View

130m1Sn

 

130m1Sn

Tin Nucleus 130m1Sn Front View

130m1Sn

Tin Nucleus 130m1Sn Back View

130m1Sn

Tin Nucleus 130m1Sn Left View

130m1Sn

Tin Nucleus 130m1Sn Right View