Tin Nucleus 130Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130Sn     50     80     0      

Tin Nucleus 130Sn Layered View

130Sn

 

130Sn

Tin Nucleus 130Sn Front View

130Sn

Tin Nucleus 130Sn Back View

130Sn

Tin Nucleus 130Sn Left View

130Sn

Tin Nucleus 130Sn Right View