Tin Nucleus 129Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129Sn     50     79     3/2      

Tin Nucleus 129Sn Layered View

129Sn

 

129Sn

Tin Nucleus 129Sn Front View

129Sn

Tin Nucleus 129Sn Back View

129Sn

Tin Nucleus 129Sn Left View

129Sn

Tin Nucleus 129Sn Right View