Tin Nucleus 129mSn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129mSn     50     79     -11/2      

Tin Nucleus 129mSn Layered View

129mSn

 

129mSn

Tin Nucleus 129mSn Front View

129mSn

Tin Nucleus 129mSn Back View

129mSn

Tin Nucleus 129mSn Left View

129mSn

Tin Nucleus 129mSn Right View