Tin Nucleus 128mSn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128mSn     50     78     -7      

Tin Nucleus 128mSn Layered View

128mSn

 

128mSn

Tin Nucleus 128mSn Front View

128mSn

Tin Nucleus 128mSn Back View

128mSn

Tin Nucleus 128mSn Left View

128mSn

Tin Nucleus 128mSn Right View