Tin Nucleus 128Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128Sn     50     78     0      

Tin Nucleus 128Sn Layered View

128Sn

 

128Sn

Tin Nucleus 128Sn Front View

128Sn

Tin Nucleus 128Sn Back View

128Sn

Tin Nucleus 128Sn Left View

128Sn

Tin Nucleus 128Sn Right View