Tin Nucleus 127mSn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127mSn     50     77     3/2      

Tin Nucleus 127mSn Layered View

127mSn

 

127mSn

Tin Nucleus 127mSn Front View

127mSn

Tin Nucleus 127mSn Back View

127mSn

Tin Nucleus 127mSn Left View

127mSn

Tin Nucleus 127mSn Right View