Tin Nucleus 127Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127Sn     50     77     -11/2      

Tin Nucleus 127Sn Layered View

127Sn

 

127Sn

Tin Nucleus 127Sn Front View

127Sn

Tin Nucleus 127Sn Back View

127Sn

Tin Nucleus 127Sn Left View

127Sn

Tin Nucleus 127Sn Right View