Tin Nucleus 126m2Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126m2Sn     50     76     10      

Tin Nucleus 126m2Sn Layered View

126m2Sn

 

126m2Sn

Tin Nucleus 126m2Sn Front View

126m2Sn

Tin Nucleus 126m2Sn Back View

126m2Sn

Tin Nucleus 126m2Sn Left View

126m2Sn

Tin Nucleus 126m2Sn Right View