Tin Nucleus 126m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126m1Sn     50     76     -7      

Tin Nucleus 126m1Sn Layered View

126m1Sn

 

126m1Sn

Tin Nucleus 126m1Sn Front View

126m1Sn

Tin Nucleus 126m1Sn Back View

126m1Sn

Tin Nucleus 126m1Sn Left View

126m1Sn

Tin Nucleus 126m1Sn Right View