Tin Nucleus 126Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126Sn     50     76     0      

Tin Nucleus 126Sn Layered View

126Sn

 

126Sn

Tin Nucleus 126Sn Front View

126Sn

Tin Nucleus 126Sn Back View

126Sn

Tin Nucleus 126Sn Left View

126Sn

Tin Nucleus 126Sn Right View