Tin Nucleus 125mSn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  125mSn     50     75     3/2      

Tin Nucleus 125mSn Layered View

125mSn

 

125mSn

Tin Nucleus 125mSn Front View

125mSn

Tin Nucleus 125mSn Back View

125mSn

Tin Nucleus 125mSn Left View

125mSn

Tin Nucleus 125mSn Right View