Tin Nucleus 125Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  125Sn     50     75     -11/2      

Tin Nucleus 125Sn Layered View

125Sn

 

125Sn

Tin Nucleus 125Sn Front View

125Sn

Tin Nucleus 125Sn Back View

125Sn

Tin Nucleus 125Sn Left View

125Sn

Tin Nucleus 125Sn Right View