Tin Nucleus 124m3Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124m3Sn     50     74     10      

Tin Nucleus 124m3Sn Layered View

124m3Sn

 

124m3Sn

Tin Nucleus 124m3Sn Front View

124m3Sn

Tin Nucleus 124m3Sn Back View

124m3Sn

Tin Nucleus 124m3Sn Left View

124m3Sn

Tin Nucleus 124m3Sn Right View