Tin Nucleus 124m2Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124m2Sn     50     74     -7      

Tin Nucleus 124m2Sn Layered View

124m2Sn

 

124m2Sn

Tin Nucleus 124m2Sn Front View

124m2Sn

Tin Nucleus 124m2Sn Back View

124m2Sn

Tin Nucleus 124m2Sn Left View

124m2Sn

Tin Nucleus 124m2Sn Right View