Tin Nucleus 124m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124m1Sn     50     74     -5      

Tin Nucleus 124m1Sn Layered View

124m1Sn

 

124m1Sn

Tin Nucleus 124m1Sn Front View

124m1Sn

Tin Nucleus 124m1Sn Back View

124m1Sn

Tin Nucleus 124m1Sn Left View

124m1Sn

Tin Nucleus 124m1Sn Right View