Tin Nucleus 124Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124Sn     50     74     0     Stable  

Tin Nucleus 124Sn Layered View

124Sn

 

124Sn

Tin Nucleus 124Sn Front View

124Sn

Tin Nucleus 124Sn Back View

124Sn

Tin Nucleus 124Sn Left View

124Sn

Tin Nucleus 124Sn Right View