Tin Nucleus 123m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123m1Sn     50     73     3/2      

Tin Nucleus 123m1Sn Layered View

123m1Sn

 

123m1Sn

Tin Nucleus 123m1Sn Front View

123m1Sn

Tin Nucleus 123m1Sn Back View

123m1Sn

Tin Nucleus 123m1Sn Left View

123m1Sn

Tin Nucleus 123m1Sn Right View