Tin Nucleus 123m4Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123m4Sn     50     73     -27/2      

Tin Nucleus 123m4Sn Layered View

123m4Sn

 

123m4Sn

Tin Nucleus 123m4Sn Front View

123m4Sn

Tin Nucleus 123m4Sn Back View

123m4Sn

Tin Nucleus 123m4Sn Left View

123m4Sn

Tin Nucleus 123m4Sn Right View