Tin Nucleus 123m3Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123m3Sn     50     73     23/2      

Tin Nucleus 123m3Sn Layered View

123m3Sn

 

123m3Sn

Tin Nucleus 123m3Sn Front View

123m3Sn

Tin Nucleus 123m3Sn Back View

123m3Sn

Tin Nucleus 123m3Sn Left View

123m3Sn

Tin Nucleus 123m3Sn Right View