Tin Nucleus 123m2Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123m2Sn     50     73     19/2      

Tin Nucleus 123m2Sn Layered View

123m2Sn

 

123m2Sn

Tin Nucleus 123m2Sn Front View

123m2Sn

Tin Nucleus 123m2Sn Back View

123m2Sn

Tin Nucleus 123m2Sn Left View

123m2Sn

Tin Nucleus 123m2Sn Right View