Tin Nucleus 123Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123Sn     50     73     -11/2      

Tin Nucleus 123Sn Layered View

123Sn

 

123Sn

Tin Nucleus 123Sn Front View

123Sn

Tin Nucleus 123Sn Back View

123Sn

Tin Nucleus 123Sn Left View

123Sn

Tin Nucleus 123Sn Right View