Tin Nucleus 122Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  122Sn     50     72     0     Stable  

Tin Nucleus 122Sn Layered View

122Sn

 

122Sn

Tin Nucleus 122Sn Front View

122Sn

Tin Nucleus 122Sn Back View

122Sn

Tin Nucleus 122Sn Left View

122Sn

Tin Nucleus 122Sn Right View