Tin Nucleus 121Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  121Sn     50     71     3/2      

Tin Nucleus 121Sn Layered View

121Sn

 

121Sn

Tin Nucleus 121Sn Front View

121Sn

Tin Nucleus 121Sn Back View

121Sn

Tin Nucleus 121Sn Left View

121Sn

Tin Nucleus 121Sn Right View