Tin Nucleus 121m3Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  121m3Sn     50     71     -27/2      

Tin Nucleus 121m3Sn Layered View

121m3Sn

 

121m3Sn

Tin Nucleus 121m3Sn Front View

121m3Sn

Tin Nucleus 121m3Sn Back View

121m3Sn

Tin Nucleus 121m3Sn Left View

121m3Sn

Tin Nucleus 121m3Sn Right View