Tin Nucleus 121m2Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  121m2Sn     50     71     19/2      

Tin Nucleus 121m2Sn Layered View

121m2Sn

 

121m2Sn

Tin Nucleus 121m2Sn Front View

121m2Sn

Tin Nucleus 121m2Sn Back View

121m2Sn

Tin Nucleus 121m2Sn Left View

121m2Sn

Tin Nucleus 121m2Sn Right View