Tin Nucleus 121m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  121m1Sn     50     71     -11/2      

Tin Nucleus 121m1Sn Layered View

121m1Sn

 

121m1Sn

Tin Nucleus 121m1Sn Front View

121m1Sn

Tin Nucleus 121m1Sn Back View

121m1Sn

Tin Nucleus 121m1Sn Left View

121m1Sn

Tin Nucleus 121m1Sn Right View