Tin Nucleus 120m2Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  120m2Sn     50     70     10      

Tin Nucleus 120m2Sn Layered View

120m2Sn

 

120m2Sn

Tin Nucleus 120m2Sn Front View

120m2Sn

Tin Nucleus 120m2Sn Back View

120m2Sn

Tin Nucleus 120m2Sn Left View

120m2Sn

Tin Nucleus 120m2Sn Right View