Tin Nucleus 120m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  120m1Sn     50     70     -7      

Tin Nucleus 120m1Sn Layered View

120m1Sn

 

120m1Sn

Tin Nucleus 120m1Sn Front View

120m1Sn

Tin Nucleus 120m1Sn Back View

120m1Sn

Tin Nucleus 120m1Sn Left View

120m1Sn

Tin Nucleus 120m1Sn Right View