Tin Nucleus 120Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  120Sn     50     70     0     Stable  

Tin Nucleus 120Sn Layered View

120Sn

 

120Sn

Tin Nucleus 120Sn Front View

120Sn

Tin Nucleus 120Sn Back View

120Sn

Tin Nucleus 120Sn Left View

120Sn

Tin Nucleus 120Sn Right View