Tin Nucleus 119m2Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  119m2Sn     50     69     19/2      

Tin Nucleus 119m2Sn Layered View

119m2Sn

 

119m2Sn

Tin Nucleus 119m2Sn Front View

119m2Sn

Tin Nucleus 119m2Sn Back View

119m2Sn

Tin Nucleus 119m2Sn Left View

119m2Sn

Tin Nucleus 119m2Sn Right View