Tin Nucleus 119m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  119m1Sn     50     69     -11/2      

Tin Nucleus 119m1Sn Layered View

119m1Sn

 

119m1Sn

Tin Nucleus 119m1Sn Front View

119m1Sn

Tin Nucleus 119m1Sn Back View

119m1Sn

Tin Nucleus 119m1Sn Left View

119m1Sn

Tin Nucleus 119m1Sn Right View