Tin Nucleus 119Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  119Sn     50     69     1/2     Stable  

Tin Nucleus 119Sn Layered View

119Sn

 

119Sn

Tin Nucleus 119Sn Front View

119Sn

Tin Nucleus 119Sn Back View

119Sn

Tin Nucleus 119Sn Left View

119Sn

Tin Nucleus 119Sn Right View