Tin Nucleus 118Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  118Sn     50     68     0     Stable  

Tin Nucleus 118Sn Layered View

118Sn

 

118Sn

Tin Nucleus 118Sn Front View

118Sn

Tin Nucleus 118Sn Back View

118Sn

Tin Nucleus 118Sn Left View

118Sn

Tin Nucleus 118Sn Right View