Tin Nucleus 117m2Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  117m2Sn     50     67     19/2      

Tin Nucleus 117m2Sn Layered View

117m2Sn

 

117m2Sn

Tin Nucleus 117m2Sn Front View

117m2Sn

Tin Nucleus 117m2Sn Back View

117m2Sn

Tin Nucleus 117m2Sn Left View

117m2Sn

Tin Nucleus 117m2Sn Right View