Tin Nucleus 117m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  117m1Sn     50     67     -11/2      

Tin Nucleus 117m1Sn Layered View

117m1Sn

 

117m1Sn

Tin Nucleus 117m1Sn Front View

117m1Sn

Tin Nucleus 117m1Sn Back View

117m1Sn

Tin Nucleus 117m1Sn Left View

117m1Sn

Tin Nucleus 117m1Sn Right View