Tin Nucleus 117Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  117Sn     50     67     1/2     Stable  

Tin Nucleus 117Sn Layered View

117Sn

 

117Sn

Tin Nucleus 117Sn Front View

117Sn

Tin Nucleus 117Sn Back View

117Sn

Tin Nucleus 117Sn Left View

117Sn

Tin Nucleus 117Sn Right View