Tin Nucleus 116Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  116Sn     50     66     0     Stable  

Tin Nucleus 116Sn Layered View

116Sn

 

116Sn

Tin Nucleus 116Sn Front View

116Sn

Tin Nucleus 116Sn Back View

116Sn

Tin Nucleus 116Sn Left View

116Sn

Tin Nucleus 116Sn Right View