Tin Nucleus 115m1Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  115m1Sn     50     65     7/2      

Tin Nucleus 115m1Sn Layered View

115m1Sn

 

115m1Sn

Tin Nucleus 115m1Sn Front View

115m1Sn

Tin Nucleus 115m1Sn Back View

115m1Sn

Tin Nucleus 115m1Sn Left View

115m1Sn

Tin Nucleus 115m1Sn Right View