Tin Nucleus 115m2Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  115m2Sn     50     65     -11/2      

Tin Nucleus 115m2Sn Layered View

115m2Sn

 

115m2Sn

Tin Nucleus 115m2Sn Front View

115m2Sn

Tin Nucleus 115m2Sn Back View

115m2Sn

Tin Nucleus 115m2Sn Left View

115m2Sn

Tin Nucleus 115m2Sn Right View