Tin Nucleus 115Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  115Sn     50     65     1/2     Stable  

Tin Nucleus 115Sn Layered View

115Sn

 

115Sn

Tin Nucleus 115Sn Front View

115Sn

Tin Nucleus 115Sn Back View

115Sn

Tin Nucleus 115Sn Left View

115Sn

Tin Nucleus 115Sn Right View