Tin Nucleus 114mSn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  114mSn     50     64     -7      

Tin Nucleus 114mSn Layered View

114mSn

 

114mSn

Tin Nucleus 114mSn Front View

114mSn

Tin Nucleus 114mSn Back View

114mSn

Tin Nucleus 114mSn Left View

114mSn

Tin Nucleus 114mSn Right View