Tin Nucleus 114Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  114Sn     50     64     0     Stable  

Tin Nucleus 114Sn Layered View

114Sn

 

114Sn

Tin Nucleus 114Sn Front View

114Sn

Tin Nucleus 114Sn Back View

114Sn

Tin Nucleus 114Sn Left View

114Sn

Tin Nucleus 114Sn Right View