Tin Nucleus 113mSn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  113mSn     50     63     7/2      

Tin Nucleus 113mSn Layered View

113mSn

 

113mSn

Tin Nucleus 113mSn Front View

113mSn

Tin Nucleus 113mSn Back View

113mSn

Tin Nucleus 113mSn Left View

113mSn

Tin Nucleus 113mSn Right View