Tin Nucleus 113Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  113Sn     50     63     1/2      

Tin Nucleus 113Sn Layered View

113Sn

 

113Sn

Tin Nucleus 113Sn Front View

113Sn

Tin Nucleus 113Sn Back View

113Sn

Tin Nucleus 113Sn Left View

113Sn

Tin Nucleus 113Sn Right View