Tin Nucleus 112Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  112Sn     50     62     0     Stable  

Tin Nucleus 112Sn Layered View

112Sn

 

112Sn

Tin Nucleus 112Sn Front View

112Sn

Tin Nucleus 112Sn Back View

112Sn

Tin Nucleus 112Sn Left View

112Sn

Tin Nucleus 112Sn Right View