Tin Nucleus 111Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  111Sn     50     61     7/2      

Tin Nucleus 111Sn Layered View

111Sn

 

111Sn

Tin Nucleus 111Sn Front View

111Sn

Tin Nucleus 111Sn Back View

111Sn

Tin Nucleus 111Sn Left View

111Sn

Tin Nucleus 111Sn Right View