Tin Nucleus 111mSn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  111mSn     50     61     1/2      

Tin Nucleus 111mSn Layered View

111mSn

 

111mSn

Tin Nucleus 111mSn Front View

111mSn

Tin Nucleus 111mSn Back View

111mSn

Tin Nucleus 111mSn Left View

111mSn

Tin Nucleus 111mSn Right View