Tin Nucleus 110Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  110Sn     50     60     0      

Tin Nucleus 110Sn Layered View

110Sn

 

110Sn

Tin Nucleus 110Sn Front View

110Sn

Tin Nucleus 110Sn Back View

110Sn

Tin Nucleus 110Sn Left View

110Sn

Tin Nucleus 110Sn Right View