Tin Nucleus 109Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  109Sn     50     59     5/2      

Tin Nucleus 109Sn Layered View

109Sn

 

109Sn

Tin Nucleus 109Sn Front View

109Sn

Tin Nucleus 109Sn Back View

109Sn

Tin Nucleus 109Sn Left View

109Sn

Tin Nucleus 109Sn Right View